background shape

U našem fiziocentru kineziterapija je nezaobilazna gotovo u svim Protokolima – njeni blagotvorni efekti mogu biti lokalni i opšti. Najčešći postupci prilikom kineziterapije jesu vežbe, ali i sportske i rekreacione aktivnosti koje se sprovode u cilju aktivnog lečenja ili prevencije neprijatnih stanja.

Svi oblici savremene kineziterapije zasnovani su na najnovijim saznanjima iz oblasti anatomije, fiziologije, biomehanike i kineziologije. Kao poseban oblik kineziterapije postoji i kineziprofilaksa – procena funkcionalnog statusa koja se u fizikalnoj medicini koristi u prevenciji određenih stanja ili bolesti.

Jozef Klement Tiso, italijanski lekar i fizioterapeut koji je prvi u svoje terapije uveo fizikalne vežbe kao vid izlečenja ortopedskih povreda, 1781. godine u svojim zapažanjima navodi:

„ Pokret po svom dejstvu zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok sva lekovita sredstva ne mogu da zamene pokret. ”

Osnovni ciljevi kineziterapije:

  • Očuvanje i vraćanje normalne pokretljivosti zglobova
  • Očuvanje i vraćanje normalne mišićne snage
  • Motorna edukacija – učenje pokreta
  • Motorna reedukacija – ponovno učenje pokreta
  • Očuvanje i vraćanje koordinacije
  • Delovanje na centralni i periferni nervni sistem kao i na kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti
  • Ostvarivanje dobrog psihičkog stanja

Oblici kineziterapije:

Oblici kineziterapije koji se primenjuju u Fizionova centru su brojni, ali se u praksi najčešće sprovode:

Neurorehabilitacija se u Fizionova centru izvodi kroz autorizovane tehnike: Po Kabatu, Bobatu, Frenkilu, Vojti…

Kao zasebna kineziterapijska metoda sprovodi se PNF (propioceptivna neuromuskularna facilitacija) tehnika.

  1. Proprioceptivna metoda uključuje neke od senzornih receptora koji daju informaciju o pokretu i položaju tela
  2. Neuromuskularna metoda uključuje nerve i mišiće
  3. Facilitacija odnosno olakšavanje, metoda je koju je započeo Dr Herman Kabat još 1940. godine, pa se često naziva još i Kabatova metoda. Sa povećanjem iskustva postalo je jasno da je ovakav terapeutski pristup efikasan u mnogim oblastima medicinske rehabilitacije: koristeći PNF terapeutu se pružaju brojne mogućnosti da pacijentu na brz i efikasan način reši probleme kao štu su bol, smanjenje mišićne snage, kontrakture, poremećaj mišićnog tonusa, koordinacije i posture.

Preduslov za odredjivanje kineziterapije je stručnost!

Dobro postavljena funkcionalna dijagnoza, poznavanje samog delovanja propisanih vežbi, početni položaj, trajanje, intezitet, broj ponavljanja kao i poznavanje neželjenih dejstva i kontraindikacija ključ su pozitivnog učinka kineziterapije i korak napred u našoj misiji slobode pokreta.

SHARE

____