background shape

Opšte odredbe

Politika privatnosti zajedno sa Uslovima korišćenja i Pravilnikom o kolačićima Fizioterapeutskog centra FIZIONOVA (u daljem tekstu: FIZIONOVA) predstavlja Ugovor koji se odnosi na korisnike.

Politika privatnosti se odnosi na lica koja pristupaju sajtu Fizionova koji se nalazi na veb adresi www.fizionova.rs (u daljem tekstu: Sajt) i koja nam se obraćaju putem kontakt forme.

Fizionova je svesna značaja zaštite podataka o ličnosti i pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno.

Politiku privatnosti Fizionova je sačinila kako bi proces obrade podataka bio dostupan, transparentan i razumljiv.

Rukovalac

Politika privatnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti od strane Fizionova, putem pristupa i upotrebe veb sajta www.fizionova.rs.

Rukovalac podacima je Ambulanta za rehabilitaciju “FIZIONOVA” Nenad Nešić PR Beograd, Zemun, ul. Teodora Hercla br. 16, matični broj 64641808, PIB: 110086908.

Rukovaoca možete kontaktirati putem mejl adrese: office@fizionova.rs , putem telefona: +381 11 21 00 588 ili +381 63 80 17 225 ili pisanim putem na adresu Beograd, Zemun, Teodora Hercla br. 16.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od načina na koji korisnik koristi Sajt, te se razlikuju sledeći podaci:

Podaci koje prikupljamo od korisnika dobrovoljno

Svako lice koje pristupi na Sajt i pošalje upit putem kontakt forme na Sajtu dobrovoljno može ostaviti sledeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • Mejl adresu,
 • Telefon,
 • Informacije koje korisnik odluči da podeli sa Fizionovom kroz kontakt formu.

Svako lice koje pristupi na Sajt i prijavi se za prijem Newsletter-a dobrovoljno može ostaviti sledeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • Mejl adresu,

Svako lice koje kontaktira Fizionova putem kontakt forme, slanjem upita na mejl adresu office@fizionova.rs ili putem telefonskog poziva, prikom ostvarivanja kontakta može omogućiti Fizionova da pristupi dodatnim podacima konkretnog lica, kao na primer podaci o adresi, poslovnoj adresi, sadržaju dokumentacije i drugih priloga koje konkretno lice dostavi, kao i svim drugim informacijama koje konkretno lice odluči da podeli sa Fizionova.

Fizionova u slučaju angažovanja za pružanje usluga može zamoliti konkretno lice da pored gorenavedneih, dostavi dodatne informacije neophodne za pružanje usluga, pri tom jasno navodeći koja je svrha obrade konrketnih podataka.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Prilikom posete sajta www.fizionova.rs, Fizionova automatski prikuplja pojedine podatke o ličnosti sa uređaja korisnika.

Automatski prikupljene informacije mogu uključivati IP adresu, vrstu uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrstu pretraživača i širu geografsku lokaciju. Istovremeno mogu biti prikupljene informacije o tome kako se uređaj korisnika ponaša na sajtu www.fizionova.rs, kao i informacije o stranicama kojima je korisnik pristupio i linkovima koje je kliknuo.

Prikupljene informacije nam omogućavaju da bolje razumemo korisnike koji dolaze na Sajt, kao i radi unapređenja Sajta i korisničkog iskustva.

Internet analitički podaci

Fizionova koristi Google analitiku i druge usluge internet analitike za sastavljanje analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju Sajta od strane posetilaca, kao i radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Ukoliko korisnik želi da izvrši pregled Google analitike to može učiniti posetom Google Analytics.

Istovremeno ukazujemo da ukoliko korisnik ne želi da Google prikuplja i obrađuje korisnikove podatke generisane kroz upotrebu Sajta, može isključiti Google analitiku instaliranjem alatke na pretraživaču: Google Analitycs opt-out Add-on.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Fizionova, u svojstvu rukovaoca, obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe, u skladu sa navedenim pravnim osnovima:

Svrha obrade Pravni osnov
Postupanje po upitima potencijalnih klijenata radi zakazivanja sastanaka i odgovora na postavljena pitanja pristanak lica na koje se podaci odnose
Pružanje usluga pristanak lica na koje se podaci odnose i legitimni interes
Ugovor o pružanju usluga zaključenje i izvršenje ugovora i legitimni interes
Unapređenja poslovanja legitimni interes
Slanje promotivnih ponuda (Newsletter) pristanak lica na koje se podaci odnose
Statistička analiza korišćenja sajta u cilju poboljšanja sadržaja i ponude Pristanak lica na koje se podaci odnose i legitimni interes
Poboljšanja kvaliteta usluga i analizu trendova legitimni interes
Sigurnosti i sprečavanja prevare poštovanje pravnih obaveza i legitimni interes

Prilikom obrade podataka na osnovu legitimnog interesa Fizionove, vodimo računa da obradu vršimo na način koji ne ugrožava prava i slobode korisnika. Fizionova prilikom obrade podataka iz legitimnih interesa vodi računa o balansu između ličnih interesa Fizionove i prava na privatnost korisnika.

Obrada podatak koja se vrši na osnovu pristanka lica za obradu podataka, podrazumeva da korisnik može povući pristanak u svakom trenutku.

Način korišćenja podataka

Podatke korisnika obrađujemo na osnovu izričite saglasnosti korisnika i u skladu sa drugim zakonom dozvoljenim razlozima.

Podaci korisnika neće biti skladišteni i korišćeni u druge svrhe osim u one zbog kojih su prvobitno prikupljeni.

Fizionova garantuje da neće zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima podatke korisnika.

Članovi našeg tima su obavezani čuvanjem poslovne tajne, svesni su značaja čuvanja tajnosti podataka i nose odgvornost za poštovanje Uslova korišćenja i ove Politike privatnosti, a takođe su preduzete sve zakonske mere u cilju sprečavanja otkrivanja i odavanja informacija, osim u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Vreme čuvanja podatka

Fizionova, u svojstvu rukovaoca, čuva podatke u periodu neophodnom za ostvarenje svrhe zbog koje su prikupljeni odnosno u periodu dok postoji saglasnost korisnika.

Ukoliko ne dođe do pružanja usluga ili zaključenja Ugovora pružanju usluga, podaci korisnika se brišu bez odlaganja.

Određeni podaci prikupljeni zbog obrade na osnovu zakona mogu se čuvati onoliko koliko je za takvu obradu određeno zakonom ili koliko je zakonom potrebno za naše zakosnke obaveze, za vođenje postupka, mirno rešavanje sporova, knjigovodstvo.

Podaci o ličnosti koje su lica pružila Fizionovi radi dobijanja Newsletter-a, čuvaju se dokle god se konkretno lice nalazi na newsletter listi odnosno dok ne zahteva brisanje sa navedene liste.

Deljenje podatka

Fizionova ne deli podatke korisnika trećim licima osim ukoliko:

 • poseduje saglasnost korisnika,
 • ukoliko postoji zakonska obaveza da budu podeljeni podaci korisnika sa npr. organima javne vlasti (tada nam nije potrebna saglasnot korisnika) i
 • ukoliko je neophodno da podelimo podatke korisnika u svrhu kvalitetnog pružanja usluga, kada su na primer neophodne konsultacije sa medicinskim stručnjacima iz određenih oblasti, ekspertima i lekarima.

Prava korisnika

Korisnik, kao lice čije podatke obrađujemo u skladu sa važećom zakonskom regulativom ima sledeća prava:

 • pravo na pristup,
 • pravo na opoziv pristanka,
 • pravo na ispravku i dopunu,
 • pravo na brisanje,
 • pravo na prigovor,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.

Fizionova napominje korisniku da korišćenje prava na opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

Navedena prava korisnik može ostvariti slanjem pisma na adresu rukovaoca ili slanjem elektronske pošte na mejl predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti: miodrag.ljubenovic@fizionova.rs Prilikom obraćanja potrebno je da korisnik dostavi ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i broj telefona, rukovalac zadržava pravo da zahteva dodatne informacije radi potvrde identite korisnika.

Nadležni nadzorni organ za Fizionovu je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti, Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, mejl: office@poverenik.rs.

Bezbednost

Fizionova je preduzela sve organizacione, tehničke, fizičke i administrativne mere za zaštitu svih podataka koje prikuplja i obrađuje od svih vidova zloupotreba i krađe.

Ukoliko pored preduzetih mera bude narušena bezbednost podataka korisnika, te ukoliko usled toga mogu nastati negativne posledice po privatnost korisnika, Fizionova će bez odlaganja o konkretnom narušavnju bezbednosti obavestiti korisnika i odgovarajuće organe javne vlasti kada je to neophodno u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Izmene

Fizinova zadržava pravo da promeni ili izmeni važeću Politiku privatnosti Sajta.

Korisnici će biti obavešteni da je Politika privatnosti izmenjena ili modifikovan putem Sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je ostavljena od strane Korisnika.

Fizionova će takođe u slučaju materijalnih izmena Politike privatnosti tražiti saglasnost korisnika ukoliko je to neophodno u skladu sa važećom zakonkom regulativom.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Politike privatnosti, Fizionova moli Korisnika da prestane sa korišćenjem Sajta.

Izmene Politike privatnosti počinju da proizvode pravno dejstvo počev od dana objavljivanja na Sajtu www. fizionova.rs.

Politika privatnosti je doneta dana 16.08.2021. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.

SHARE

____