background shape

Opšte odredbe

Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem veb sajta www.fizionova.rs (u daljem tekstu: Sajt).

Sajt predstavlja isključivo vlasništvo Ambulante za rehabilitaciju „FIZIONOVA“ Nenad Nešić PR iz Beograda, Zemun, ul. Teodora Hercla br. 16, matični broj: 64641808, PIB: 110086908 (u daljem tekstu: Fizionova).

Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i zajedno sa Politikom privatnosti i Pravilnikom o kolačićima predstavljaju Ugovor između Fizionove i svakog pojedinačnog korisnika Sajta.

Pristupom i korišćenjem Sajta, korisnici postaju pravno obavezani Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i Pravilnikom o kolačićima odnosno ovim Ugovorom.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa određenim odredbama predmetne dokumentacije, Fizionova poziva Korisnika da prestane da koristi Sajt.

Fizionova je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Opis Sajta

Sajt je sačinjen sa ciljem da zainteresovana lica dobiju informacije o Fizioterapeutskom centru FIZIONOVA i o uslugama koje Fiziterapeutski centar Fizionova pruža.

Sajtovi trećih lica

Sajt može da sadržati linkove ka sajtovima trećih lica, a koji imaju svoje sopostvene Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Fizionova nema kontrolu nad sajtovima trećih lica, niti snosi odgovornost za takve sajtove, niti za Uslove korišćenja i Politiku privatnosti takvih sajtova koji se primenjuju na njihove korisnika i posetioce.

Ukoliko su na Sajtu postavljeni linkovi ka sajtovima trećih lica, pod time se ne može smatrati da Fizonova preporučuje proizvode i usluge koji se nude na tim sajtovima.

Integritet Sajta

Fizionova može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta. Ove podatke Fizinova može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala Sajt i svoju uslugu, i dodatno ih usmerila i prilagodila korisnicima.

Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine koja se odnose na Sajt, sva povezana dokumentacija i kopije istih, kao i sav materijal (na primer vesti, blogovi, testimonijali), ukoliko se ne može drugačije zaključiti iz ovih Uslova korišćenja, predstavljaju jedino i isklučivo vlasništvo Fizionove.

Prava intelektualne svojine su autorsko i srodna prava, patenti, žigovi, dizajnerska prava, naziv, poslovne tajne, know how i svaki drugi oblik registrovanih i nerigistrovanih prava intelektualne svojine.

Svako kopiranje i preuzimanje materijala sa Sajta, bilo dela bilo u celosti, moguće je samo uz prethodni pristanak Fizionove, u suprotnom smatraće se da je povređeno pravo intelektualne svojine i Fizionova će preduzeti sva pravna sredstva radi zaštite svojih prava u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Fizionova dopušta da se materijal sa Sajta objavi/podeli na društvenim mrežama sa jasnom naznakom da se radi o materijalu preuzetom sa Sajta Fizionove.

Fizionova takođe dopušta da Korisnici mogu preuzeti materijal sa Sajta u lične i nekomercijlane svrhe.

Ime i logo

Ime, logo i poslovno ime Fizionove se ne mogu upotebljvati bez izričite saglasnosti Fizionove ili uz saglasnost u skaldu sa odredbama ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

Newsletter

Korisnik ima mogućnost da na Sajtu, izbere da mu na registrovanu e-mejl adresu budu dostavljeni Newsletter-i sa novostima i obaveštenjima vezanim za usluge Fizionove.

Korisnik se u svakom trenutku može prijaviti i odjaviti na Sajtu za prijem ili prestanak prijema Newsletter-a.

Odricanje od odgovornosti

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), koja bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara ili drugo.

Fizionova nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje Sajta. Fizionova nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema, o čemu se Korisnici obaveštavaju putem Sajta.

Upotreba Sajta od strane maloletnih lica

Sajt je dostupan licima koja su navršila 18 godina ili starijima, kao i licima mlađim od 18 godina ukoliko je pribavljen pristanak nosioca roditeljske odgovornosti (roditelj, staratelj, zakonski zastupnik maloletnog lica) nad maloletnim licem.

Prihvatanjam predmetnih Uslova korišćenja fizičko lice potvrđuje da je navršilo 18 godina odnosno da je, ukoliko je potrebna, pribavljena saglasnost nosioca roditeljske odgovornosti.

Ništavost odredbi

Ukoliko se utvrdi od strane nadležnog suda da je bilo koja odredba Ugovora (Uslova korišćenja, Politike privatnosti ili Pravilnika o kolačićima) ništava, to neće uticati na ostale odredbe Ugovora, a koje će nastaviti da proizvode pravno dejstvo u celosti.

Izmene

Fizionova zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja Sajta.

Fizionova će obavestiti Korisnike da su Uslovi korišćenja izmenjeni putem Sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je dostavljena od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Uslova korišćenja, Fizionova moli Korisnika da prestane sa korišćenjem Sajta.

Izmene Uslova korišćenja počinju da proizvode dejstvo počev od dana objavljivnaja na Sajtu www.fizionova.rs.

Merodavno pravo i nadležnost

Za Uslove korišćenja i njihove izmene merodavno je pravo Republike Srbije.

Svaki eventualni spor koji može proizići iz ovog ugovora, pokušaće se rešiti mirnim putem, a ukoliko to ostane bez uspeha spor će se rešiti pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Kontakt

Za sva pitanja ili informacije o sajtu, zaštiti podataka i upite za konkretne usluge, možete se obratiti na mejl adresu office@fizionova.rs , putem telefona: +381 11 21 00 588 ili pisanim putem na adresu Beograd, Zemun, Teodora Hercla br. 16..

Uslovi korišćenja su doneti dana 16.08.20212. godine i stupaju na snagu danom objavljivanja.

SHARE

____